Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Inkubator „zielonych” innowacji społecznych – konkurs

04-04-2024
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na mikro-innowacje - rozwiązania służące nabywaniu lub podnoszeniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie zielonej transformacji w wymiarze społecznym i gospodarczym, jak również zwiększających świadomość i kształtujących postawy wspierające zieloną transformację.

Nabór trwa od 22 marca do 20 maja 2024 roku. Do składania wniosków zaproszone są instytucje (lub partnerstwa):

 • z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu lub działań proekologicznych, które stanowią jego główną działalność statutową,
 • z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu procesu inkubacji innowacji społecznych.

Więcej informacji oraz dokumenty dostępne są na stronie programu.

Wyzwania stojące przed europejskim społeczeństwem wymagają przemian we wszystkich obszarach polityki w celu osiągnięcia nadrzędnego celu klimatycznego. Szczególnymi wyzwaniami w sferze społecznej są zmiany na rynku pracy oraz łagodzenie skutków i dostosowywanie się do postępujących zmian klimatu. Zielona transformacja w szczególny sposób będzie oddziaływać na polski rynek pracy. Dlatego wytyczono 3 główne cele konkursu, które mają pomóc w znalezieniu modelowych rozwiązań (w formie nowego produktu / narzędzia usługi / itd. możliwego do zastosowania przez inne podmioty) i zastosowano szerokie podejście do możliwych do wypracowania innowacyjnych rozwiązań, aby zaadresować wsparcie w różnych dziedzinach życia społecznego. 

Innowacje, które powstaną w inkubatorze, powinny mieć na celu znalezienie:

rozwiązań służących nabywaniu lub podnoszeniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie zielonej transformacji w wymiarze społecznym i gospodarczym dotyczących:

 • kształtowania, rozwijania i wspierania umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji na rzecz zielonej transformacji na różnych poziomach; 
 • doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa zawodowego w zakresie zielonych miejsc pracy; 
 • włączania tematyki zielonej transformacji w działalność instytucji edukacyjnych,
 • diagnozowania luk kompetencyjnych w zakresie tematyki zielonej transformacji oraz walidacji umiejętności i kompetencji w tym obszarz

rozwiązań zwiększających świadomość i kształtujących postawy wspierające proces zielonej transformacji w wymiarze społecznym i gospodarczym dotyczących: 

 • działań edukacyjnych i promocji postaw wspierających zieloną transformację; 
 • wymiany wiedzy i doświadczeń oraz upowszechniania najlepszych praktyk; sieciowania oraz wspierania działań na rzecz zielonej transformacji o charakterze wspólnotowym; 
 • działań świadomościowych wskazujących na związek zielonej transformacji ze zdrowiem.

rozwiązań poprawiających jakość życia i otoczenia lub obniżających koszt społeczny zielonej transformacji, wpisujących się w społeczny wymiar mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, dotyczących:

 • rozwiązania problemu społecznego będącego przyczyną lub pośrednim i bezpośrednim skutkiem współczesnych zmian klimatu; 
 •  innowacyjnego wykorzystania i zastosowania narzędzi, produktów lub usług w celu poprawy jakości życia i otoczenia społecznego; 
 • modelowych działań osłonowych kierowanych do grup w najtrudniejszej sytuacji społeczno – ekonomicznej w związku ze zwiększonymi obciążeniami (kosztami) zielonej transformacji; 
 • „zazieleniania” usług społecznych.
Skip to content