Fundusze UE
RP
UE

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej innowacjespoleczne.pl (dalej: serwis), za pośrednictwem której są świadczone usługi drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Stocznia (dalej: Administrator) z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 324413, nr NIP 7010170150, REGON 141754758.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem Serwisu jest promocja wiedzy o innowacjach społecznych. Serwis zawiera aktualności przydatne dla osób zainteresowanych nowatorskimi działami społecznymi, zbiór informacji o tym, czym są innowacje społeczne, listę podmiotów wspierających innowatorów społecznych, bazę innowacji społecznych (m. in. testowanych w ramach inkubatorów innowacji dotowanych z EFS), a także wskazówki, w jaki sposób można rozpocząć próby projektowania i wdrażania innowacji społecznych. Serwis posiada także – dostępną dla użytkowników zweryfikowanych i zaakceptowanych przez Administratora – funkcję dodawania własnych przykładów innowacji społecznych do bazy innowacji.

Serwis posiada funkcję zapisu na Newsletter. Zawartość serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audiowizualne. Za pośrednictwem serwisu Administrator może udostępniać je do pobrania. Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora. W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące na podstrony Administratora dotyczące np. konkretnych innowacji społecznych, a także strony zewnętrzne.

Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie. Wystarczające są dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. “spamu” lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów). W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu, oraz do wprowadzania przerw w jego, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.

 

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres katalizator@stocznia.org.pl. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Administratora, który zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ono dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.

Uwagi i pytania dotyczące Serwisu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres katalizator@stocznia.org.pl.

Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania, tj. od dnia 1 października 2022 r. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O zmianach będziemy informowali w widoczny sposób na stronie Serwisu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

Produkty testowania innowacji społecznych udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa  4.0. Wyjątkiem są utwory będące oprogramowaniem (programy lub aplikacje) – te udostępniane są w ramach licencji GNU General Public License v.3 (Open Source Initiative).

Skip to content