Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Nabór do programu ESF Social Innovation+ Initiative

21-12-2022
Ruszył nabór wniosków w ramach programu ESF Social Innovation+ initiative, skierowany na mobilność europejską i włączenie społeczne młodych ludzi w niekorzystnej sytuacji, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (młodzież NEET), z orientacyjnym budżetem 15 milionów euro.
Nabór wniosków trwa od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r, godz. 17.

Celem konkursu jest pomoc państwom członkowskim UE we włączeniu ALMA [ang. Aim-Learn-Master-Achive – mierz wysoko, ucz się, osiągaj biegłość, realizuj cele] do ich programów ESF+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) poprzez pilotaż lub zwiększenie skali działań typu ALMA. Aby zapewnić wdrożenie tego typu działań w jak największej liczbie państw członkowskich, procedura przyznawania dotacji będzie konkurencyjna, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi geograficznej.

Konkurs adresowany jest do organizacji posiadających osobowość prawną (podmioty publiczne i prywatne), z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE. Wnioski mogą być składane jedynie przez organizację wysyłające, które pokryją koszty udziału uczestników.

Program zapewnia dofinansowanie na dwóch etapach:

  1. Etap start-upu (max. 4 miesiące) – budowanie relacji partnerskich i definiowanie ról w kraju członkowskim/regionie oraz budowanie międzynarodowych relacji z odpowiednimi podmiotami.
  2. Etap implementacji (max. 14 miesięcy) – wybór uczestników i wysłanie minimum 2 grup młodych ludzi do innego kraju członkowskiego na 2-6 miesięcy stażu, akomodacji lub innej aktywności społecznej. Następnym krokiem będzie kontynuacja pracy z młodymi ludźmi po ich powrocie, obejmująca m.in. doradztwo zawodowe a także przygotowanie raportu analizującego wyniki projektu, wyciągnięte wnioski oraz rekomendacje i plany na przyszłość. Ostatni element objęty dofinansowaniem to rozpowszechnianie doświadczeń i najlepszych praktyk na szczeblu krajowym.

Wnioski przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej, a składać je należy przez platformę eSINNIS (Social Innovation Information System).

Dodatkowe informacje i dokładna instrukcja składania wniosków znajdują się na stronie Europejskiego Funduszu Społecznego: First Call for Proposals of ESF Social Innovation+ Initiative

Skip to content