Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Eksperymenty społeczne. Praktyczny przewodnik dla projektodawców

Wydawca: Komisja Europejska

Rok publikacji: 2022

Autorzy: Armelle Ledan

Ten praktyczny przewodnik metodologiczny ma na celu wsparcie praktyków, przede wszystkim przyszłych promotorów projektów EaSI, przygotowujących propozycję eksperymentów społecznych w okresie programowania 2021-2027. Może być jednak również przydatny dla innych zainteresowanych stron, zwłaszcza tych, które odpowiadają na krajowe i regionalne wezwania EFS+ dotyczące innowacji społecznych w ramach zarządzania dzielonego. Ponadto niniejszy przewodnik może zwiększyć świadomość decydentów i organizacji finansujących na wszystkich poziomach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym), w szczególności instytucji zarządzających EFS+, na temat wartości eksperymentów społecznych. Mogą wykorzystać wyniki już pomyślnie przetestowanych eksperymentów społecznych lub zaprojektować i ogłosić nowe konkretne zaproszenia do testowania innowacyjnych rozwiązań odpowiadających ich potrzebom politycznym, co może pomóc w uniknięciu pewnych niepowodzeń i związanych z nimi kosztów. Powinno to usprawnić projektowanie polityk, programów, zaproszeń i mechanizmów finansowania wspierających innowacje społeczne i eksperymenty społeczne.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f999b770-e342-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258817888

Skip to content