Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Scaling-up social innovation. Seven steps for using ESF+

Wydawca: Komisja Europejska

Rok publikacji: 2022

Autorzy: Stephen J Barnett

W niniejszym zestawie narzędzi autorzy opowiadają o siedmiu strategicznych krokach, które warto podjąć w celu wsparcia rozwoju innowacji społecznych.

Metodologia inspirowana jest szeregiem europejskich i innych projektów badawczych, praktycznymi doświadczeniami, dorobkiem prawnym Unii Europejskiej (UE) oraz dialogiem na temat badań, praktyki i polityki. Ten zestaw narzędzi ma przede wszystkim służyć instytucjom zarządzającym EFS i instytucjom pośredniczącym, a także zasłużyć na szerszą uwagę interesariuszy.

Zestaw narzędzi został opracowany dla i we współpracy ze Wspólnotą Praktyków w zakresie Innowacji Społecznych w ramach Platformy Współpracy Transnarodowej EFS. Celem publikacji jest pomoc państwom członkowskim w strategicznym wykorzystywaniu ich krajowych zasobów EFS w celu zwiększenia skali innowacji społecznych.

W związku z tym zestaw narzędzi stanowi uzupełnienie przewodnika po eksperymentach społecznych (Komisja Europejska, 2022), zaprojektowanego w celu wspierania interesariuszy w budowaniu projektów transnarodowych w ramach komponentu Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI) Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f092971-e08c-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-268448916

Skip to content