Fundusze UE
RP
UE

Bony edukacyjne dla innowatorów_ek

Rozpoczynamy kolejną turę przyznawania bonów edukacyjno-doradczych dla Innowatorów i Innowatorek! Szukasz wsparcia w swoim rozwoju? Możesz od nas otrzymać nawet 1000 zł na udział w kursie, indywidulane konsultacje ze specjalistami lub zakup materiałów edukacyjnych. Szczegóły w regulaminie.

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 23.04.2023 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNO-DORADCZYCH DLA INNOWATORÓW I INNOWATOREK
W RAMACH KATALIZATORA INNOWACJI SPOŁECZNYCH 

 1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach realizacji projektu Katalizator Innowacji Społecznych przyznaje bony edukacyjno-doradcze Innowatorkom i Innowatorom Społecznym, których celem jest wzmacnianie, rozwijanie i nabywanie kompetencji i przez Innowatorki i Innowatorów według opracowanej własnej ścieżki rozwoju. 
 2. Nabór wniosków trwa do 16.04.2022 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu 7 dni od zakończenia przyjmowania wniosków. 
 3. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych przyzna łącznie 30 bonów edukacyjno-doradczych dla Innowatorek i Innowatorów Społecznych. W ostatniej turze (kwiecień 2023) zostanie przyznanych nie mniej niż 10 bonów.
 4. Bony mogą zostać przyznawane pełnoletnim osobom fizycznym, które: prawidłowo złożyły wniosek (formularz zgłoszeniowy na stronie innowacjespoleczne.pl) i spełniają minimalne kryteria opisane w punkcie 11.
 5. Po zebraniu zgłoszeń, zespół Katalizatora Innowacji Społecznych na podstawie kryteriów opisanych w punktach 11 i 12 ocenia wnioski i przyznaje bony wybranym Innowatorom i Innowatorkom. 
 6. Z chwilą ogłoszenia wyników osoby, którym zostały przyznane bony otrzymują formularz osobowy potrzebny do przygotowania porozumienia, który należy odesłać w ciągu 5 dni. 
 7. Bon będzie realizowany po podpisaniu porumienienia między stronami. Porozumienie musi zostać zawarte w ciągu 14 dni od informacji o przyznaniu bonu. 
 8. Wartość bonu edukacyjno-doradczego wynosi 1000 złotych. W szczególnych sytuacjach zespół Katalizatora Innowacji Społecznych, może wydać zgodę na realizację bonu wyższej wartości wyższego w zależności od wydatkowania puli środków przeznaczonych na ten cel.
 9. Bony będą miały charakter vouchera, uczestnikom nie będą przekazywane środki finansowe. Zakupione usługi i towary w ramach bonów będą zamawiane i pokrywane bezpośrednio przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która prowadzi w partnerstwie z Fundacją Stocznia projekt Katalizator Innowacji Społecznych.
 10. Środki wydatkowane na bon dla Innowatorów i Innowatorek pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 11. Kryteria oceny formalnej: 
  • osoba brała udział w minimum 1 wydarzeniu Katalizatora Innowacji Społecznych – spotkaniu sieciującym, webinarium, szkoleniu, warsztacie itp.,
  • osoba jest autorką lub autorem (także współautorstwo) przetestowanej i udokumentowanej innowacji społecznej w ramach Inkubatorów innowacji współfinansowanych ze środków EFS w latach 2016-2023, 
  • osoba ma jasny cel wydatkowania środków z bonu oraz przedstawiła szczegółowy kosztorys,
  • osoba przesłała kompletnie i wyczerpująco wypełniony formularz zgłoszeniowy
 12. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia, w których:
  • przedstawiony cel wydatkowania bonu związany jest z obszarem realizowanej innowacji, 
  • celem wydatkowania bonu jest tutoring lub inna forma indywidualnego wsparcia eksperckiego, 
  • bon będzie realizowany na terenie Polski 
 13. Przyznany bon można wydatkować na: 
  • Zakup materiałów edukacyjnych – książki, dostęp do platformy kursowej i inne, 
  • Spotkania z:
   • ekspertami i ekspertkami,
   • doradcami i doradczyniami, 
   • mentorami i mentorkami, 
   • specjalistami i specjalistkami. 
   • ekspertami i ekspertkami,
  • Kursy, szkolenia, warsztaty doskonalące.
 14. Realizacja bonu edukacyjno-doradczego na spotkania (12b) lub kursy (12c) może rozpocząć się nie wcześniej niż 28.04.2023.  
 15. Bon edukacyjno-doradczy w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych można otrzymać tylko raz.  
 16. Lista Innowatorów i Innowatorek, które skorzystają z bonu zostanie opublikowana na stronie www.innowacjespoleczne.pl. 
 17. Obowiązki Innowatora/Innowatorki, której przyznano bon: 
  • przesłanie uzupełnionego formularza osobowego w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia przyznania bonu (meilowo)
  • potwierdzenie ostatecznego wyboru celu wydatkowania bonu (zgodnie z punktem 13 regulaminu wraz z podaniem szczegółów – linki, kontakty) w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia przyznania bonu (meilowo)
  • informowanie Organizatora o wszelkich przeszkodach w skorzystaniu z bonu, zmianie terminu bądź miejsca realizacji itp.
  • podpisanie i odesłanie porozumienia w ciągu 5 dni od otrzymania (pocztą tradycyjną) 
  • rzetelne wypełnienie i przesłanie sprawozdania z wykorzystania bonu w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji usługi/otrzymania produktów. (meilowo)
 18. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą naruszały praw nabytych osoby aplikującej o przyznanie bonu. 
 19. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje zespół Katalizatora Innowacji Społecznych w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.  

Kontakt w sprawie bonów:

Aleksandra Kot (FISE) – aleksandra.kot@fise.org.pl, 570 232 802

Skip to content