Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Innowacyjne podejścia do integracji cudzoziemców | Szkolenie online

20-02-2022

SZKOLENIE JUŻ SIĘ ODBYŁO

Polska znajduje się obecnie w sytuacji, w której następuje dynamiczna zmiana jej migracyjnego charakteru. Masowy napływ cudzoziemców, głównie z Ukrainy, poszukujących w Polsce zatrudnienia, ale też coraz częściej wybierających ten kraj jako nowe miejsce pobytu, powoduje, że nieaktualne jest określanie jej jako państwa emigracyjnego.

Najprawdopodobniej, w nadchodzących dekadach stanie się ona jednoznacznie państwem imigracyjnym, z istotną liczbą cudzoziemców w społeczeństwie Polskim. Należy zatem poważnie podejść do kwestii rozwiązań integracyjnych skierowanych do cudzoziemców, którzy już zamieszkują lub w niedługim czasie osiedlą się w Polsce, jak również społeczeństwa przyjmującego, którego rola w procesie integracji jest kluczowa.

Głównym celem szkolenia jest poddanie pod rozwagę sposobu implementacji na polskim gruncie dobrych praktyk związanych z integracją cudzoziemców znanych z krajów Europy Zachodniej, ale też tych już funkcjonujących w niektórych polskich regionach (głównie dużych miastach).

W tym celu zostaną omówione podstawowe pojęcia takie jak:

  • integracja, asymilacja, separacja, marginalizacja,
  • wielokulturowość czy interkulturowość,
  • a także możliwe podejścia i polityki integracyjne.

Poruszone zostaną również kwestie związane ze zróżnicowaniem statusów pobytowych cudzoziemców i ich dostępu do usług publicznych, a co za tym idzie odmienne uwarunkowania i możliwości ich funkcjonowania w Polsce.

W ramach szkolenia, rozróżnione zostaną działania humanitarne od integracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych programów integracji – IPI), z zaznaczeniem ich możliwego, wzajemnego oddziaływania na siebie. Opierając się na studium przypadku, przedstawione zostaną także perspektywy cudzoziemca stykającego się z polskimi instytucjami, ale również pracowników instytucji realizujących zadania ustawowe na rzecz cudzoziemców.

Prezentacja wybranych dobrych praktyk znanych z państw Europy Zachodniej posłuży próbie wypracowania innowacyjnych rozwiązań, które miałyby szansę przyjąć się w Polsce.

Warsztat poprowadzi:

Dominik Wach

Dominik Wach

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Politolog specjalizujący się w tematyce migracyjnej, integracyjnej i bliskowschodniej, od blisko 15 lat zajmujący się zawodowo integracją uchodźców. Był koordynatorem z ramienia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie „Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK)”. Pracował w projekcie „IMINTEG – w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną”, a także projektach finansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wspierających cudzoziemców w zakresie ich integracji w Polsce oraz mających na celu wypracowanie lokalnych polityk integracyjnych (m.in. w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim czy zachodnio-pomorskim). Obecnie zaangażowany w prace w projektach „Arica – A multi-directional analysis of refugee/IDP camp areas based on HR/VHR satellite data”, „Cudzoziemcy – warszawiacy. Diagnoza i rekomendacje działań integracyjnych” a także „Równy dostęp do usług publicznych: Warszawa”. Były obserwator praw człowieka na Zachodnim Brzegu Jordanu i pracownik humanitarny w Jordanii.

Do spotkania zostało:

SPOTKANIE JUŻ SIĘ ODBYŁO!

Program:

Dla kogo:

Gdzie:

Kto odpowiada za organizację:

Skip to content